Tillkommande kostnader

Tillkommande kostnader

Drift
Om inget annat anges i hyreskontraktet utgör hyran Kallhyra vilket innebär att hyresgästen debiteras hyresvärdens kostnader för fastighetens uppvärmning och förseende med varmvatten, och i förekommande fall för luftkonditionering, kyl- och ventilationsanläggning. I självkostnaden inräknas kostnader för bränsle enligt på orten gällande listpriser eller i fastigheter med fjärrvärme, enligt Energiverkens debitering samt elektrisk ström för fastighetens allmänna drift.
Kostnaderna fördelas av hyresvärden efter förhyrd yta eller på annat sätt som kan påvisas vara mer rättvist. Hyresvärden har rätt att debitera en preliminär kostnad i förskott samtidigt med hyran. Avräkning sker årsvis i efterskott. Om egen elmätare ej finnes, sker elmätning gemensamt och debiteras hyresgästen efter fördelningsplan för fastigheten. Kostnader för vattenförbrukning debiteras hyresgästen ställd i relation till förhyrd yta. Önskar hyresgästen egen vattenmätare, installeras denna på hyresgästens bekostnad.

Fastighetsskatt
Hyreshusavgift eller fastighetsskatt, fördelas emellan hyresgästerna efter förhyrd yta, ställd i relation till sammanlagd uthyrningsbar yta i fastigheten.

Mervärdesskatt
Hyresvärden äger rätt att utöver hyran uttaga vid varje tillfälle gällande moms. Denna skall erläggas samtidigt med hyran och beräknas på angivna hyresbelopp jämte vid varje tillfälle utgående tillägg.