Försäkring

Försäkring

Hyresvärden förbinder sig att hålla sedvanlig fastighetsförsäkring mot brand och vattenskada till betryggande belopp, dock inte för maskiner och tillbehör.

Hyresgästen ansvarar för egen försäkring gällande drift och inventarier.

Hyresgästen äger inte rätt att utan hyresvärdens godkännande i lokalen förvara explosiva eller eldfarliga varor.
Därest brandförsäkringsgivaren skulle påyrka högre brandförsäkringspremie för fastigheten än det normala för dylika fastigheter, med motiveringen att, inom hyresgästens lokaler förvaras material eller bedrives verksamhet som medför skyldighet för hyresvärden att erlägga förhöjd premie, skall den ökade premien betalas av hyresgästen.